Menu
0 0
Twój koszyk jest pusty.
Twoja lista życzeń jest pusta.

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AUDIO MARKETING SP. Z O.O. z siedzibą w (75-452) Koszalinie przy ul. Jana Pawła II.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (22) 100 14 15 lub adresem e-mail: rodo@soniqa.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Audio Marketing Sp. z o.o. będzie przetwarzała następujące dane osobowe:
  • Osoba składająca zamówienie
   1. imię, nazwisko
   2. telefon
   3. adres e-mail
  • Dotyczy prowadzonej działalności
   1. nazwa podmiotu gospodarczego
   2. NIP / REGON
   3. adres rejestracji podmiotu
   4. nazwa prowadzonej działalności
   5. adres prowadzonej działalności
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZŁOŻONEGO W SKLEPIE SONIQA.pl
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy / realizacji zamówienia, a po tym  czasie  będą  przechowywane  przez  okres  konieczny  do  wypełniania  obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych oraz przez okres konieczny do dochodzenia i obrony przed administratora danych swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach, wynikających z biegu terminów przedawnienia.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 9. Dane dotyczące prowadzonej działalności mogą być udostępniane następującym podmiotom zewnętrznym: 
  Spółki z Grupy kapitałowej IMS SA z siedzibą przy ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa
  Orange Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie 160 (kod pocztowy 02-326)
 10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  • prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Zaufali nam