Menu
0 0
Twój koszyk jest pusty.
Twoja lista życzeń jest pusta.

Warunki korzystania z usługi muzycznej

1. Wprowadzenie

SONIQA Music to „Usługa i Treści” świadczone i/lub dostarczane przez Audio Marketing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 20, 75-452 Koszalin, na rzecz przedsiębiorców. Korzystanie z usługi SONIQA Music oraz dostępnych w niej zawartości i treści podlega warunkom korzystania z usługi SONIQA Music (zwanych dalej w skrócie „Warunkami”) Osobne zasady dotyczące sprzedaży i dzierżawy urządzeń oraz korzystania z aplikacji znajdują się pod tym adresem (link do manual MBO + opis aplikacji WARUNKI TECHNICZNE). Korzystanie z usługi SONIQA Music wymaga akceptacji wszystkich Warunków. Złożenie zamówienie jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków oraz Regulaminu Sklepu.

2. Świadczenie usług SONIQA Music

Zawartość. Audio Marketing Sp. z o.o. oferuje (niewyłącznie) poprzez stronę www.soniqa.pl określone Usługi i Treści muzyczne w postaci Dostępu do strumieni danych on-line i/lub Dostępu do Usług Treści na nośnikach danych, jak również urządzeń, aplikacji oraz oprogramowania do korzystania z Usług i Treści. Przez „ Dostęp” określa się ograniczoną w czasie możliwość korzystania z Usług i Treści na zasadzie subskrypcji, zgodnie z Warunkami. Audio Marketing Sp. z o.o. wyraża zgodę, na korzystanie z wybranych Usług i Treści przez Użytkownika po dokonaniu przez niego opłaty za wybrany okres korzystania z Usług i Treści. Użytkownik nie nabywa żadnych innych praw do opłaconych Usług i Treści, poza prawem do korzystania z dostępu do nich z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z opisanych Warunków oraz ograniczeń wynikających z prawa i/lub praw autorskich/licencyjnych/materialnych podmiotów i osób trzecich.

Świadczenie Usług i Treści oraz sprzedaż aplikacji. Korzystanie z Usług i Treści oraz zakup (muzyka, pliki dźwiękowe, nagrania, aplikacje, pliki danych, oprogramowanie, nośniki danych, nośniki muzyki, urządzenia i inne) odbywa się bezpośrednio od Audio Marketing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 20, 75-452 Koszalin, Polska.

Dostęp do Usług i Treści. Użytkownik może korzystać z Usług i Treści dostępnych pod adresem www.soniqa.pl aby przesłuchiwać, wyszukiwać i/lub pobierać, przeglądać, Treści na swoje urządzenie mobilne, komputer lub inne obsługiwane urządzenie („Urządzenie”). Dostępność Usług i Treści może różnić się w zależności od lokalizacji geograficznej (kraju), z tego powodu wybrane Usługi i Treści mogą być niedostępne. Niektóre Usługi lub Treści może oferować Audio Marketing Sp. z o.o., inne z kolei mogą pochodzić od podmiotów i firm zewnętrznych. Audio Marketing Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści dostępne w usłudze „SONIQA Music” i na stronie soniqa.pl, niepochodzące od Audio Marketing Sp. z o.o.

3. Korzystanie z usług SONIQA Music

Korzystanie. SONIQA Music jest usługą biznesową z której korzystać mogą osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną oraz przedsiębiorcy dokonujący zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Niezbędne wymagania. W celu korzystania z Usług SONIQA Music wymagane jest Urządzenie spełniające (mogące się zmieniać) wymagania techniczne systemowe, zgodne z Usługami i Treściami oprogramowanie oraz dostęp do Internetu. Brak w.w. może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Usług i Treści. Audio Marketing Sp. z o.o. nie odpowiada za niespełnienie wymagań technicznych - systemowych przez Użytkownika.

Opłaty dodatkowe. W przypadku, kiedy korzystanie z Usług i Treści SONIQA Music wymaga dostępu do Internetu – koszty transferu danych / dostępu do Internetu ponosi Użytkownik.

Aktualizacje oprogramowania. W celu korzystania z Usług i Treści SONIQA Music może być wymagana instalacja okresowych aktualizacji oprogramowania dostarczanego przez Audio Marketing Sp. z o.o. Aktualizacje oprogramowania mogą odbywać się automatycznie, bez ingerencji Użytkownika. Korzystając z Usług i Treści SONIQA Music, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie Aktualizacji i/lub ich automatyczny przebieg w wyniku działania Audio Marketing Sp. z o.o. Na Aktualizacje („Aktualizacje”) składają się wszelkie działania mające na celu zapewnienie prawidłowego działania i dostarczania Usług i Treści takie jak: ulepszenia, rozbudowa oprogramowania, re-instalacja, poprawki błędów, instalacje zgodnych wtyczek i inne. W ramach usługi oraz udoskonalenia jej działania Audio Marketing Sp. z o.o., może również uzyskiwać informacje – takie jak identyfikator urządzenia, oraz adres IP Użytkownika.

Dane Użytkownika. W celu zakupu i korzystania z Usług i Treści SONIQA Music, Użytkownik musi podać informacje - takie jak nazwa, dane podmiotu, instytucji w tym numeru REGON, NIP, pełnego adresu e-mail, numeru telefonu, imię i nazwisko, adres oraz szczegóły płatności. Zgromadzone dane (także od firm zewnętrznych), wykorzystywane są przez Audio Marketing Sp. z o.o. w celu zapewnienia dostępu do Usług i Treści. Na potrzeby realizacji transakcji i/lub dostarczania Usług i Treści może być wymagane, aby firma Audio Marketing Sp. z o.o. przekazała Dostawcom dane osobowe Użytkownika. Szczegóły postępowania i zasady ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności Audio Marketing Sp. z o.o.

Nieautoryzowany dostęp do Treści i Usług. Zabrania się przekazywania wszelkich danych logowania a w szczególności (nazw, kont dostępu do Usług i Treści, nośników danych, danych, plików, oprogramowania, urządzeń, muzyki) i wszelkich innych zakupionych od Audio Marketing Sp. z o.o., na rzecz osób/podmiotów trzecich, innych od Użytkownika. Obowiązkiem Użytkownika jest przechowywanie ww. treści, usług, produktów, oprogramowania, urządzeń zakupionych w Audio Marketing Sp. z o.o. w bezpieczny sposób, bez dostępu dla osób/podmiotów innych niż Użytkownik. Zabrania się utrwalania, zwielokrotniana, archiwizowania Treści i Usługi dostarczanych przez Audio Marketing sp. z o. o. W przypadku naruszenia powyższego lub podejrzenia naruszenia, Audio Marketing Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do Usług i Treści, nośników danych, danych, plików, oprogramowania, urządzeń, muzyki i wszelkich innych zakupionych od Audio Marketing Sp. z o.o, bez zwrotu poniesionych opłat przez Użytkownika, a także zastosowania wobec Użytkownika odpowiedzialności karnej i finansowej.

4. Płatności oraz zakupy Usług i Treści

Definicja Użytkownika. Użytkownikami SONIQA Music mogą być wyłącznie podmioty gospodarcze. Podczas zakupu usługi Użytkownik musi wpisać swój numer REGON, jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.

Treści Bezpłatne. Audio Marketing Sp. z o.o. może zezwolić Użytkownikowi na bezpłatne pobieranie i korzystanie z Usług i Treści. W takim przypadku Użytkownika obowiązują wszystkie Warunki korzystania z usług SONIQA Music. W przypadku Usług i Treści darmowych możliwe są ograniczenia w ich działaniu, zawartości i czasie trwania.

Zakup Usług i Treści. Umowa kupna i prawa do korzystania z Treści zostaje zawarta w momencie otrzymania od Audio Marketing Sp. z o.o. wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu Treści. Umowa zaczyna obowiązywać po dokonaniu zaksięgowania płatności.

Metody przetwarzania płatności. Użytkownik musi przestrzegać stosownych warunków i umów zawartych z Audio Marketing Sp. z o.o. lub innym podmiotem, które określają sposób korzystania z danej metody przetwarzania płatności. Audio Marketing Sp. z o.o. może dodawać lub usuwać metody przetwarzania płatności według własnego uznania i bez powiadamiania Użytkownika. Po dokonaniu zakupu Audio Marketing Sp. z o.o. lub podmiot obsługujący płatności może obciążyć kartę kredytową Użytkownika lub inną formę płatności wskazaną przy zamawianiu Usług i Treści. Obejmuje to też pobranie wszelkich ewentualnych opłat dodatkowych (takich jak podatki). Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszystkich należnych płatności związanych z zakupem w Audio Marketing Sp. z o.o..

Ceny. Dostępność i ceny wszystkich Usług i Treści w Audio Marketing Sp. z o.o. mogą podlegać zmianie do momentu kliknięcia przycisku potwierdzającego zakup Usług i Treści przez Użytkownika.

Podatki. „Podatki” obejmują wszelkie opłaty oraz podatki (inne niż podatek dochodowy) związane ze sprzedażą i użytkowaniem Usług i Treści dostarczanych przez Audio Marketing Sp. z o.o , w tym wszelkie powiązane kary pieniężne i odsetki. Obowiązek regulowania wszystkich podatków związanych z użytkowaniem i korzystaniem z Usług i Treści spoczywa na Użytkowniku, który nie może pomniejszać o nie kwoty płaconej za Usługi i Treści.

Opłaty dodatkowe i zgodność z przepisami. Korzystając z Usług i Treści dostarczanych przez Audio Marketing Sp. z o.o., Użytkownik ma obowiązek przestrzegania wszelkich przepisów podatkowych i wszystkich innych przepisów związanych z korzystaniem z Usług i Treści. Tam gdzie ma to zastosowanie - Użytkownik ponosi odpowiedzialność za regulowanie swoich dodatkowych zobowiązań wobec podmiotów i instytucji, wynikających z korzystania z Usług i Treści dostarczonych przez Audio Marketing Sp. z o.o.

Wszelkie transakcje są wiążące. Jeżeli Warunki oraz Regulamin sklepu nie stanowią inaczej - wszystkie transakcje sprzedaży są wiążące i nie przewidują oddania Usług i Treści, ich wymiany ani zwrotu kosztów. Zapis ten nie dotyczy wyjątków związanych z osobnymi zasadami dotyczącymi sprzedaży urządzeń w sklepie SONIQA.pl

Przedłużenie czasu użytkowania Usług i Treści. Korzystanie z opłaconych i dostarczonych przez Audio Marketing Sp. z o.o. Usług i Treści odbywa się w wybranym, określonym ściśle przez Użytkownika przedziale czasowym bądź poprzez automatyczne odnowienie usługi. (zakup cykliczny). Po zakończeniu okresu świadczenia Usług i Treści, Użytkownik traci wszelkie prawa do dalszego korzystania z Usług i Treści dostarczonych w opłaconym okresie przez Audio Marketing Sp. z o.o.
Jeżeli Użytkownik nie wybrał usługi z zakupem cyklicznym odnowienia okresu świadczenia usług nie odbywają się automatycznie i mają miejsce jedynie po dokonaniu kolejnej transakcji / zakupu Treści i Usług przez Użytkownika. W przypadku zakupu Usługi automatyczne odnowionej trwa ona do momentu jej anulowania.

Serwis. Usunięcie usterek następuje w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od dnia zawiadomienia o wadliwości aplikacji albo urządzenia. W przypadku wystąpienia usterek z przyczyn leżących po stronie Audio Marketing Sp. z o. o. – koszty usunięcia usterek ponosi Audio Marketing Sp. z o.o.. W przypadku wystąpienia usterek z przyczyn leżących po stronie Użytkownika – koszty usunięcia usterek ponosi Użytkownik według aktualnie obowiązującego cennika; przy czym kwota usunięcia nie przekroczy wraz z kosztami wysyłki 400 (czterysta) złotych.

5. Prawa i ograniczenia

Licencja na korzystanie z Usług i Treści. Po dokonaniu opłaty za Usługi i Treści, Użytkownik nabywa niewyłączne prawo do korzystania z dostarczonych i opłaconych, wybranych Usług i Treści (z ograniczeniami opisanymi w niniejszej Warunkach) obowiązujące przez okres, który wybierze, lub w którym Audio Marketing Sp. z o.o. lub właściciel praw autorskich mogą dostarczać Usługi i Treści. Prawo to obejmuje podłączanie do strumieni danych, pobieranie, pobieranie oprogramowania, odtwarzanie, odtwarzanie strumieniowe Usług i Treści na Urządzeniach, wraz z ograniczeniami i jedynie w sposób wyraźnie dozwolony przez Audio Marketing Sp. z o.o., zgodny z Warunkami i ogólnymi zasadami prawa.

Złamanie warunków licencji. Jeśli Użytkownik naruszy postanowienia niniejszych Warunków, jego prawa wynikające z niej zostaną natychmiast anulowane, a Audio Marketing Sp. z o.o. może zablokować mu dostęp do Usług i Treści.

Wykonania publiczne. Tam gdzie ma to zastosowanie, Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania stosownych, dodatkowych pozwoleń, licencji itp. na publiczne odtwarzanie Usług i Treści dostarczanych przez Audio Marketing Sp. z o.o., od wymaganych instytucji, podmiotów lub osób trzecich.

Sprzedaż, dystrybucja oraz przenoszenie praw na osoby trzecie jest zabronione. Użytkownik nie może bez uzyskania zgody Audio Marketing Sp. z o.o. emitować, transmitować, przesyłać, modyfikować, sprzedawać, wypożyczać, wynajmować, redystrybuować, udzielać podlicencji ani przenosić na osoby trzecie swoich praw do Usług i Treści, w tym do wszelkich materiałów dostarczonych przez Audio Marketing Sp. z o.o.

Rejestracja przesyłanych danych i kopiowanie materiałów jest zabronione. Zabrania się korzystania z Usług i Treści z wykorzystaniem oprogramowania do zgrywania Usług i Treści. Zabronione jest ich przechwytywanie, re-dystrybucja, rejestracja (nagrywanie), zapisywanie, archiwizacja i kopiowanie.

Udostępnianie. Udostępnianie przez Użytkownika osobom, instytucjom i podmiotom trzecim dostarczanych przez Audio Marketing Sp. z o.o. wszelkich Usług i Treści, urządzeń, rozwiązań, oprogramowania i nośników jest zabronione.

Zabezpieczenia. Próby łamania zabezpieczeń urządzeń, nośników, oprogramowania i Usług i Treści dostarczanych przez Audio Marketing Sp. z o.o. są całkowicie zabronione. Za ich naruszenie lub próby ich naruszenia Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Oznaczenia praw własności intelektualnej. Usługi i Treści, nośniki, urządzenia, oprogramowanie może być oznaczone znakami wodnymi, etykietami, naklejkami oraz innymi informacjami o własności intelektualnej przysługującej Audio Marketing Sp. z o.o. Usuwanie oraz zastępowanie ich jest całkowicie zabronione.

Korzystanie z aplikacji SONIQA Player. Z aplikacji pobranych od Audio Marketing Sp. z o.o należy korzystać zgodnie z licencją i Warunkami korzystania z aplikacji Audio Marketing Sp. z o.o.

Wadliwe Treści i zwroty. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się w jak najszybszym czasie od dostarczenia, czy Usługi i Treści dostarczone przez Audio Marketing Sp. z o.o. funkcjonują prawidłowo – tzn. bez problemów technicznych związanych z ich używaniem. W przypadku kiedy dostęp do Usług i Treści jest utrudniony w wyniku błędów/ problemów/technicznych po stronie Audio Marketing Sp. z o.o. Użytkownik ma prawo do: proporcjonalnego zwrotu opłat za okres, w którym dostęp do Usług i Treści był lub nie będzie w przyszłości możliwy. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku, kiedy Użytkownik korzysta z Usług i Treści niezgodnie z ich wszelkimi warunkami oraz licencjami (w tym warunkami technicznymi). Jeśli Audio Marketing Sp. z o.o. zwróci środki, Użytkownik otrzyma wyłącznie świadczenie w wysokości maksymalnej do zapłaconej kwoty, za dostęp do Usług i Treści.

Edycja zawartości i dostęp do Usług i Treści. Zgodnie z Warunkami kupione Usługi i Treści są dostępne dla Użytkownika przez okres, za który zostały opłacone, lub w którym Audio Marketing Sp. z o.o. ma prawo udostępniać Usługi i Treści Użytkownikowi (w pozostałych przypadkach). Audio Marketing Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian zawartości i zasad funkcjonowania Usług i Treści oraz Warunków dostępu do nich, w czasie trwania i używania Usług i Treści przez Użytkownika.

Dostęp na Urządzeniach. Dostęp do Usług i Treści na Urządzeniach ograniczony jest przez opisane Warunki i wszelkie powiązane licencje oraz związane z tym, opisane przez Audio Marketing Sp. z o.o. ograniczenia i/lub wymagania techniczne, sprzętowe oraz programowe. Liczba urządzeń i/lub aplikacji, z których Użytkownik może korzystać w celu uzyskania dostępu do Usług i Treści jest ograniczona i opisana Warunkami i wymaganiami technicznymi na stronie www.soniqa.pl

Niebezpieczeństwa. Żadna z Usług i Treści nie jest przeznaczona do użytku w miejscach i sytuacjach, które mogłyby spowodować śmierć, uraz, uszczerbek na zdrowiu lub poważne szkody materialne bądź straty w środowisku naturalnym.

Zmiany Warunków. W przypadku istotnych zmian Warunków przez Audio Marketing Sp. z o.o. Użytkownik zostanie poproszony o ich akceptację przed kolejnym zakupem. Audio Marketing Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków korzystania z usług SONIQA Music.

Warunki Korzystania z usług SONIQA obowiązują od dnia 01.08.2017r.

Zaufali nam